SHPËRNDAJE

Këshilltarët e kuvendit komunal në Preshevë po mbajnë sot seancën e parë të kuvendit ku për këtë mbledhje sipas kryetarit të kuvendit, Sami Salihu janë paraparë 21 pika të rendit të ditës si:

                                               REND DITE

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi emërimin e komisionit komunal zgjedhor.

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Rebalansit të buxhetit të komunës së Preshevës për vitin 2019.

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi emërimin e këshillit të shkollës, Gjimnazi “Skëndërbeu”.

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi emërimin e këshillit të shkollës, Shkolla e mesme teknike “Presheva”.

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018, Qendrës për punë sociale.

6. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe planin financiarë p5r vitin 2019, Qendrës pë punë sociale.

7. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018, Shtëpisë së kulturës “Abdulla Krashnica”.

8. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënin e pëlqimit në Programin e punës dhe planin financiarër për vitin 2019, ” Abdualla Krashnica”.

9. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2018, Biblioteka “Mehmet Jusufi”.

10. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim- Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Programin  e punës dhe planin financiarë për vitin 2019, Biblioteka “Mehmet Jusufi”.

11. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018, Qendrës Sportive “Presheva”.

12. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Programin e punës dhe planin financiarë për vitin 2019, Qendrës Sportive “Presheva”.

13. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018, Fondi humanitar.

14. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Programin e punës dhe planin financiarë për vitin 2019, Fondi Humanitar.

15. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e  pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018, Shtëpisë së shëndetit “Presheva”.

16. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënine e pëlqimit në Programin e punës dhe planin financiarë për vitin 2019, Shtëpisë së shëndetit”Presheva”.

17. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe raportin financiarë për vitin 2018,NP “Moravica”.

18. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës dhe planin financiarë për vitin 2019, NP “Moravica”.

19. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Aktvendimit mbi dhënien e pëlqimit në Raportin e punës  Administratës komunale për vitin 2018.

20. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-Vendimitmbi kompensimin për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor në komunën e Preshevës.

21. Pyetjet e këshilltarëve.