SHPËRNDAJE

 

Myslimani duhet të dërgojë salavate mbi Muhamedin, alejhi selam, mëngjes e mbrëmje, ashtu që të mos gabojë rrugën e Xhenetit, sepse dërgimi i shpeshtë i salavateve mbi Muhamedin, alejhi selam, është prej shenjave më të mëdha të dashurisë ndaj tij, e kush e shpëfillë këtë e ka shpërfillë rrugën e Xhenetit.
Muhamedi alejhi selam ka thene: “Kush braktisë salatin mbi mua, ka gabuar rrugën e Xhenetit”.

Transmeton Bejhekiu në Shuabul-iman, hadithin e ka saktësuar shejh Albani.

Përkthim: Valdet Kamberi