SHPËRNDAJE

1.Thënia Amin pas imamit.

“Nëse imami thotë amin, thuani edhe ju , sepse vertete ai qe harmonizon aminin e tij me aminin e melekve te Allahut , I fallen ati mekatet e kaluara “.
Buhariu dhe Muslimi.
2.Allahume lekel hamd- pas ngritjes nga rukuja.

Muhamedi alejhiselam thotë:” Thuani Rabena ve lekel hamd, sepse vërtetë ai që harmonizon fjala e tij me fjalën e melekëve, i falen mëkatet e kaluara. Buhariu dhe Muslimi.
3.Duaja e cila ka ardhë pas ngrënies së ushqimit.

Elhamduli-lahil-ledhi at’amena ve sekana ve xhe’alna muslimin. Falënderimi All-llahut i cili na mundësoi të hamë e të pimë dhe na bëri muslimanë. (Hadithi hasen, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Ebu Seid eI Huderiu).

4. Madhërimi dhe tesbihu pas namazeve.

“Ai i cili e madhëron Allahun pas namazit 33 herë subhanAllah, 33 elhamdulilah dhe 33 herë Allahu Ekber , La ilahe il-lAllahu vahdehu la sherike le helul mulku we lehul hamdu we huve ala
kuli shej in kadir, Allahu ia falë mëkatet edhe nëse janë sa shkuma e detit”.
Hadith.
5. Të thënurit subhanallah we bihamdihi 100 herë gjatë ditës.

“Ai i cili thotë 100 herë subhanallah we bihamdihi, Allahu ia falë mëkatet edhe nëse janë sa shkuma e detit”. Hadith.
6. Kur marrim abdes.

“Kur një rob musliman, apo një besimtar merr abdest, kur e lanë fytyrën, prej tij bien të gjitha mëkatet e syve të tij me të cilët ka shikuar, bashkë më ujin ose me pikën e fundit të ujit. Kur t’i lajë duart, i bien të gjitha mëkatet e duarve me ujin ose me pikën e fundit të ujit, derisa të dalë i pastër nga mëkatet. Kur t’i lajë këmbët e tij, i bien të gjitha mëkatet e këmbëve
bashkë me ujin ose me pikën e fundit të ujit, ashtu që ai mbetet plotësisht i pastër prej mëkateve”. (Transmeton Muslimi).
7. Kur e dëgjojmë muezinin.

Imam Albani (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Kërkohet nga ai që e dëgjon ikametin të thotë të njejtat fjalë ashtu siç i thotë kur e dëgjon ezanin, të dërgojë salivate mbi Profetin salaAllahi alejhi we selem dhe të kërkojë prej tij uesileh. Bazuar kjo në përgjithësimin e fjalës së tij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Kur të dëgjoni muezinin atëherë thoni ashtu siç thotë…” Dhe thotë
(Allahu e mëshiroftë!): I lejohet atij (personit) që ndonjëherë të thotë “Dhe unë dhe unë – ue ene ue ene” në vend të fjalës së muezinit “Esh’hedu en la ilahe il lAllah esh’hedu ene Muhameden rasulullah.”
Ngase kështë ka vepruar i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sle-lem.
Bazuar në hadithin e Aishes radijAllahu anha se: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur dëgjonte muezinin të thoshte dëshminë,thoshte dhe Unë dhe unë (dëshmoj).

Përmblodhi: Hoxhë Valdet Kamberi