SHPËRNDAJE

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима грађана у општини Прешево („Службени гласник општине Бујановац“ бр.8/15), и члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Прешево, Комисија за вредновање пројеката и програма удружења грађана и остале невладине организације општине Прешево на седници одржаној 30.05.2018 године расписује:

Në bazë të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e financimit, kriteret dhe procedurën e
ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Preshevës (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 8/15), dhe të nenit 4. Të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve organizatave sportive në Komunën e Preshevës, Komisioni për shoqata të qytetarëve dhe organizatat tjera joqeveritare Komunës së Preshevës në mbledhjen e mbajtur më 30.05.2018 shpallë:

ЈАВНИ КОНКУРС
KONKURS PUBLIK

За финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана, остале невладине организације и спортских организацијa са седиштем на територији општине Прешево.
Për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, organizatave tjera joqeveritare dhe organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Preshevës.

I.
Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о
програмском буџету општине Прешево за 2018.годину на Програм 0602-0001 , функција 180 , редни бр.41 економска класификација 481 „Остале невладине организације – удружење грађана“, Одлуке о Програмском буџету општине Прешево за 2018.годину, за реализацију годишњих програма и пројеката (остале невладине организације) удружења грађана на територији Oпштине Прешево , у износу од 2.409.500,00 динара, у скалду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима
грађана у Oпштини Прешево (у даљем тексту: Правилник).

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi
Programin buxhetor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në Programin 0602-0001 funksionin 180, nr. rend. 41, klasifikimi ekonomik 481 “grantet për organizatat tjera joqeveritare – shoqatat e qytetarëve”, të Vendimit mbi buxhetin programor të Komunës së Preshevës për vitin 2018, në shumë prej 2.409.500,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve dhe organizatave tjera joqeveritare, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Preshevës, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit,
kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Preshevës (në vazhdim të tekstit: Rregullorja).

II.
Право учешћа на јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката имају
удружење грађана из члана 3. Правилника која испуњава следеће услове:
– да има седиште на територији општине Прешево ;
– да је основана у складу са прописима којима се уређује оснивање организација у ову области;
– да се програм или пројекат реализује на територији општине Прешево евентуално и
ван ње, под условом да својим активностима представљају општину Прешево (учествовање у такмичењима, студијска путовања, семинар, конференције итд.).
Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e kanë shoqatat joqeveritare nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:
– ta ketë selinë në territorin e Komunës së Preshevës,
– të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në sferën e shoqatave joqeveritare,
– që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Preshevës eventualisht
edhe jasht saj, me kusht qe me aktivitetet e saja ta perfaqesoj komunen e Presheves (pjesmarrje ne gara, udhetime studiuese, seminare, konferenca etj.).

III.
Потребна документација која се подноси уз пријаву:
1. план и програм рада за 2018.годину,
2. подаци о овлашћеном лицу за реализацију програма или пројекта,
3. решење из АПР-а,
4. број текућег рачуна и ПИБ удружења грађана.

Krahas fletëparaqitjes nevojiten edhe këto dokumente:
1. plani dhe programi i punës për vit 2018,
2. të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,
3. vendimin prej APR-it
4. numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT i shoqatës joqeveritare.

IV.
На конкурсу за финансирање и суфинансирање исклучиво имају права Удружења
грађана са територије општине Прешево која реализују пројекте и захтеве из следећих области:

Në konkursin për financimin dhe bashkëfinancimin kanët ë drejtë shoqatat e qytetarëve nga teritori i Komunës së Preshevës të cilat realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:
1. Активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора,
Aktivitete që përkojnë me forcimin e bashkëpunimit mes sekorit qeveritar dhe atij civil,

2. Развој локалне заједнице,
Zhvillimin e komunitetit lokal,

3. Екологија,заштита животне средине,здравља грађана и заштита животиња,
Ekologjia, mbrojtja e mjedisit jetësor, shëndetit të qytetarëve dhembrojtjen e kafshëve,

4. Афирмисање људских и мањинских права,
Afirmimin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave,

5. Програм за омладину,стара лица и лица са посебним потребама,
Programe për të rinjë, personat e moshuar dhe për personat me nevoja te veçanta,

6. Програм из области образовања и науке,
Programe nga fusha e arsimit dhe shkencës,

7. Програм из области информисања са циљем одржавање обука за локалне медије,
Programe nga fusha e informimit me qëllim mbajtjen e trajnimeve për mediat lokale,

8. Социјална заштита, спречавања и заштита од зависносне болести и спречавање насиља,
Mbrojtja sociale, Parandalimi dhe mbrojtja nga sëmundjet e varësisë dhe parandalimi i
dhunës,

9. Активности пензионерских организација,
Aktivitete të organizatave të pensionistëve,

10. Развијање положаја жена у друштву,
Zhvillimi i pozites se gruas ne shoqeri,

11. Активности спортских организација,
Aktivitetet për organizatat e sportit,

12. Хуманитарних и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Прешево .
Projekte humanitare dhe projekte të tjera të cilat ekskluzivisht dhe drejtëpërdrejtë përkojnë
me nevojat publike të Komunës së Preshevës .

V.
У члану 4.тачка 11. Расподела средстава се врчи применом следећи критеријуми:
Në nenin 4 pika 11. Shpërndarja e mjeteve bëhet sipas këtyre kritereve:
1. ранг (лига) такмичења,
2. постигнути резултати,
3. број такмичара у редовном систему такмичења,
4. здравствени, социјални и други утицаји на учеснике,
5. трошкови такмичења.
1. rangu (liga) i garave,
2. rezultatet e arritura,
3. numri i garuesve në sistemin e rregullt garues,
4. efekti shëndetësor, social dhe efektet e tjera te pjesëmarrësit,
5. shpenzimet e garimit.

VI.
Подносиоци пријава који конкуришу са програмима или пројектима за 2018 годину
треба се изјаснити дали су били корисници финансијских средстава од стране буџета општине Прешево у претходним три годинама (образац пријаве тачка. 11).
Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2018 te deklarohen nese kane qene perfitues te mjeteve financiare nga buxheti i komunes se Presheves ne tri vitet e fundit (formulari i fleteparaqtijes pika 11).

VII.
Тражена средства по појединачном програму, односно пројекту не могу бити већа од
250.000,00динара.
Mjetet e kërkuara për çdo program, gjegjësisht projekt individual nuk mund të tejkalojnë
shumën e 250.000,00 dinarëve.

VIII.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 20 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Прешево и званичној интернет презентацији општине Прешево , који почиње да тече од дана 05.06.2018 године до 24.06.2018 године.
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 20 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së Preshevës në internet, i cili fillon të rrjedhë nga 05.06.2018, deri më 24.06.2018.

IX.
Пријава на конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Општинском већу
општине Прешево – Комисији за удружење грађана, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката у области удружења грађана и спортских организација – не отварати“.

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Preshevës – Komisionit për shoqatat e qytetarëve, me shenjën: “Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programеve vjetore dhe të projekteve nga sfera e shoqatave të qytetarëve dhe organizatave sportive – të mos hapet”.

X.
Пријава на конкурс се предаје:
Препорученим писмом на адресу: Општина Прешево –Општинско веће, 17523
Прешево , ул.М.Тита, бр.36. непосредно у писарницу Општинске управе Прешево .
Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet:
Мe letër rekomanduese në adresën: Komuna e Preshevës – Këshillit komunal, 17523
Preshevë , rr. M.Tita, nr. 36 drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Preshevë .

XI.
Обрасци пријаве могу се скинути са интернет странице Општине Прешево
www.presevo.rs или могу се добити у згради Општине Прешево.
За додатне информације можете контактирати путем емаила адресе: a.isahu@presevo.rs.
Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së Preshevës në internet www.presevo.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Preshevës.
Per informata shtese mund te na kontaktoni ne email: a.isahu@presevo.rs.
Валидним ће се сматрати само пријаве послате на овим обрасцима док се непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

XII.
По завршетку пројекта у складу са предвиђеним роком на конкурсу, од стране
подносилаца захтева доставити и наративни и финансијски извјештај уз доказе и чињенице о извршеним трошковима пројекта (буџет пројекта), као и резултате остварених кроз пројекат.
Након одобравања наративног и финансијског извештаја од стране комисије за НВО и
спортских организација, ваш пројекат се може сматрати завршеним, иначе губите право да учествујете на конкурсима у наредним годинама.
Pas realizimit te projektit sipas afatit të paraparë në konkurs, të dërgohet raporti narrativ dhe financiar nga ana e aplikuesit, duke e shoqëruar me dëshmi dhe fakte mbi realizimin e harxhimeve
(buxhetit të projektit), si dhe rezultatet e arritura permes projektit.
Pas aprovimit të raportit narrativ dhe financiar nga ana e komisionit per OJQ dhe organizata
sportive, projekti i juaj mund të konsiderohet i përfunduar, në të kundërtën e humbisni të drejtën për
pjesmarrje në konkurset e viteve vijuese.

SHKARKO DOKUMENTACIONIN:

FLETPARAQITJA – PRIJAVA

FORMULARI – OBRAZAC