SHPËRNDAJE

L A J M Ë R I M

DREJTUAR BASHKËSIVE LOKALE TË KOMUNËS SË PRESHEVËS MBI PRERJEN E DRUNJËVE NË LINJAT ELEKTRO-ENERGJETIKE

Njoftohen kryetarët e Bashkësive Lokale në mbarë territorin e Komunës së Preshevës se në periudhën kohore nga 10.10.2018 deri më 01.12.2018 do të bëhet prerja e drunjëve në koridorret e rrjetit të largëpërçuesve dhe rrjeteve 10 kV, 20kV dhe 35kV, me qëllim të evitimit të pengesave dhe në parandalimin e defekteve në rrjetin elektro-energjetik.

Punët në prerjen e drunjëve do të realizohen nga ana e “Jadran” shpk nga Beogradi, si ofruese e shërbimeve në bazë të Marrëveshjes kornizë të lidhur me Elektroekonominë e Sërbisë me nr. protokoli 1201-65595/54-18 të datës 16.04.2018. Poashtu njoftohen dhe pronarët e parcelave, në të cilat do të kryhet prerja, se mund t’i marrin drunjtë masën drusore të mbetur, më së voni 15 ditë pas kryerjes së prerjes.

Në Beograd, 08.10.2018.
Maja Mikiq, drejtoreshë