SHPËRNDAJE

Kjo është një çështje e njohur dhe e përhapur tek njerëzit, dhe për këtë argumentojnë shum tekste. Preferohet që të japë selam ai që vjen, atij që është ulur dhe pranë atij që është.
Si p.sh. tregimi i tre personave të cilët erdhën tek Pejgamberi, sal-Allahu-alejhi-ueselem e që u përmend më lart.
Imam Neveviu ka thënë: Nëse ai që vjen kalon pranë atij i cili është në këmbë apo ulur, sidoqoftë kalorësi fillon me selam, qoftë i vogël apo i madh, pakicë apo shumicë.
(El-Edhkar, fq 370)

vazhdon…

Kitabul-Adab.
Autor:FuadAbdulazizShelhub
Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi