SHPËRNDAJE

Po paraqesim disa tregues statistikor lidhur me lëvizjen natyrore të popullsisë të bashkësisë etnike shqiptare në Maqedoni, të cilat të dhëna kundërshtojnë deklaratat paushalle e zonjave të tipit, Karakamisheva e Najçevska:

Lindja e foshnjave shqiptare (1992-2017)

Viti:
1992: (34.5%)
1993: (35.1%)
1994: (35.9%)
1995: (36.1%)
1996: (36.3%)
1997: (35.6%)
1998: (36.4%)
1999: (36.0%)
2000: (36.7%)
2001: (35.6%)
2002: (36.4%)
2003: (36.2%)
2004* (31.6%)
2005: (32,1%)
2006: (32,7%)
2007: (32,5%)
2008: (31,8%)
2009: (31,4%)
2010: (32,4%)
2011: (33.9%)
2012: (34.1%)
2013: (35.1%)
2014: (33.5%)
2015: (33.4%)
2016: (33.7%)
2017: (34%)
Mesatarja (viti 1992-2017): 34.4%
*Nga 2004, me rekomandim të EUROSTAT-it, është ndryshuar metodologjia e paraqitja e të dhënave të statistikave vitale.

Ndërsa, kur jemi te mortaliteti (vdekshmëria), kemi përqindjen më të vogël nga gjithë bashkësitë etnike, pra mesatarisht shqiptarët marrim pjesë me16.5% në nivel vjetor, ndërsa bashkësitë tjera etnike përbëjnë pjesën tjetër, 84%:
Viti:
2008: (16,7%)
2009: (16.7%)
2010: (16%)
2011: (16.4%)
2012: (16.8%)
2013: (16,8%)
2014: (15.7%)
2015: (16.6%)
2016: (16.8%)
2017: (16.9%)
Mesatarja (viti 2008-2017)= 16.5%

Për të lindurit jashtë vendit, nga viti 2004 nuk mbahet ndonjë evidenc sipas përkatësisë etnike. Por, shikuar komunat e prejardhjes së tyre mund të thuhet se shqiptarët jashtë vendit mbajnë një mesatare nga 3500 lindje brenda vitit, apo afro 85% nga numri total.
Viti:
2008: 3728 foshnje të lindura jashtë vendit
2009: 3510
2010: 3642
2011: 4012
2012: 4221
2013: 4373
2014: 4400
2015: 4632
2016: 4833
2017: 4829
Sikur të futej në numrin total të lindjeve edhe foshnjat shqiptare të lindura jashtë vendit, atëherë përqindja e shqiptarëve do arrij në mbi 42%.

Një tjetër indikator lidhur me lëvizjen natyrore të popullsisë e kemi edhe te kurorzimet.
Viti/vitet
2008-2012: (35,7%)
2013: 33.1%
2014: 32.4%
2015: 31%
2016: 34.2%
2017: 36.1%
Mesatarja (2008-2017)=34%

Nga viti 2008-2017 kemi 34% kurorzime nga bashkësia etnike shqiptare, ndërsa vetëm në vitin 2017 ky numër arriti shifrën 36.1%.

Dhe për fund, një indikator teje i rëndësishëm, ai i filloristëve shqiptarë. Numri (përqindja) e filloristëve shqiptarë gjatë 10 viteve të fundit:
Viti shkollor:
2007/08: (34%)
2008/09: (33.7%)
2009/10: (33.5%)
2010/11: (32.8%)
2011/12: (32,9%)
2012.13: (32.7%)
2013/14: (32.7%)
2014/15: (33%)
2015/16: (32.5%)
2016/17: (32.1%)
Mesatarja (2007/08-2016/17)= 33% nxënës shqiptarë në shkollat fillore në Maqedoni.

Pas gjithë kësaj, (natalitet: vitet 1992-2017= 34.4%, kurorzime: vitet 2008-2017= 34%, nxënës të shkollave fillore: 2007/08-2016/17=33%), secili që mendon dhe thotë që shqiptarët janë16.7% apo 20%, ose është manipulator ose analfabet, të tretë nuk ka.

Autorë Ridvan Ismaili