SHPËRNDAJE

Nxënësve të cilëve emri dhe mbiemri iu gjendet sipër vijës së kuqe kanë fituar bursat, ndërsa ata të cilët janë nën vijën e kuqe nuk e kanë fituar të drejtën për bursë.

Ankesat në rang listën preliminare të kandidatëve mund t`i dorëzohen Shërbimit të Trupit Koordinues në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të rang listës preleminare, në përputhje me nenin 32 dhe 147 të Ligjit mbi Procedurën e Përgjithshme Administrative.

Ankesa i parashtrohet, përmes Komisionit, u.d së drejtoreshës së Shërbimit të Trupit Koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.
Në ankesë duhet të theksohen arsyet për parashtrimin e ankesës dhe arsyeshmëria, gjegjësisht sëbashku me të duhet të dorëzohen edhe dokumentacioni i duhur dëshmues. Ankesat të cilat nuk parashtrohen me kohë dhe të cilat parashtrohen nga personat e paautorizuar do të hidhen poshtë./presheva.com/