SHPËRNDAJE

Në bazë të Konkursit, të shpallur nga komuna e Preshevës, mbi ndarjen e mjeteve financiare për prindërit vetmbajtës dhe kujdestarët e fëmijëve të mitur, të financuar me mjetet e Shërbimit të Trupit Koordinues i Qeverisë së Republikës së Serbisë për komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë,

Komisioni për Nevojat e Përfitimeve Sociale për Personat e Rrezikuar Social pas shqyrtimit të kërkesave të arritura dhe në bazë të mjeteve të disponueshme financiare shpallë rang listën preliminare me emrat e atyrëve të cilëve iu është miratuar ndihma e njëhershme financiare.

Afati për paraqitjen e ankesave është 3 ditë nga dita e shpalljes së rang listës preleminare.

Lista e përfituesve gjendet në hyrje të Komunës.