SHPËRNDAJE

Për këtë ka hadithe të shumta, disa prej tyre:
Transmeton Xhabir, biri Selim el-Huxhejmit se ai ka thënë: “Kam ardhur tek Pejgamberi sal-Allahu-alejhi-ueselem, dhe kam thënë: “Alejke-selam”. E ai më tha: Mos thuaj “Alejke-selam”, por thuaj: “Es-selamu-alejk”.
(Tirmidhiu 2722. Ka thënë hadith-hasen-sahih).
Tek Ebi Davudi ka ardhur me shprehjen: “Jam ardhur tek Pejgamberi sal-Allahu-alejhi-ueselem, dhe i kam thënë Alejke-selam o i derguari i Allahut. Ka thënë: mos thuaj “Alejke-selam”, sepse ajo është përshëndetje e të vdekurve.
(Sunen Ebi Davud hadithi nr. 5209. Shejh Albani ka thënë hadithi është sahih)
Këto hadithe jane argument për urrejtje.

vazhdon…

Kitabul-Adab.
Autor: Fuad Abdulaziz Shelhub
Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi