SHPËRNDAJE

Si proçes zhvillimor i shërbimeve për qytetarët në Komunën e Preshevës, Shtëpia e Shëndetit në Preshevë po realizon investime në përmisimin e infrastrukturës si dhe objekteve të cilat shërbejn për akomodimin e pacientave në këtë institucion.