SHPËRNDAJE

Top Channel ka zbardhur projekt-vendimin për ngritjen e komisionit hetimor mbi shkarkimin e presidentit Ilir Meta.

Projekt vendimi përcakton afatin kohor prej 3 muajsh hetime si dhe anëtarët, të cilët akoma nuk janë caktuar zyrtarisht.

Siç bëhet e ditur ky hetim ka për qëllim njohjen si dhe verifikimin e mënyrës së ushtrimit të kompetencave nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në përputhje me parimet kushtetuese si parimi i ndarjes dhe balancimit të pushteteve, shtetit të së drejtës dhe demokracisë funksionale, si dhe nxjerrjen e përgjegjësisë konkrete institucionale.

Njoftimi

KUVENDI

PROJEKT-VENDIM
Nr. ________/2019
“PËR
NGRITJEN E KOMISIONIT HETIMOR TË KUVENDIT PËR KONTROLLIN E
LIGJSHMËRISË SË VEPRIMEVE TË KRYERA NGA ANA E PRESIDENTIT TË
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KUADËR TË USHTRIMIT TË
KOMPETENCAVE TË TIJ LIDHUR ME ZHVILLIMIN E ZGJEDHJEVE PËR
ORGANET E QEVERISJES VENDORE”
Në mbështetje të nenit 7 dhe 78 të Kushtetutës, të nenit 3, pika 3, nenit 5, pika 2, nenit
8 pika 1 të ligjit nr. 8891, datë 2.5.2002 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve
hetimore të Kuvendit”, si dhe të neneve 55 dhe 112, pika 3 të Rregullores së Kuvendit, me
propozimin e komisionit të Çështjeve Ligjore, Administratës Publike dhe të Drejtave të
Njeriut, bazuar në kërkesën e 55 deputetëve për shkarkimin e Presidentit të Republikës,
K U V E N D I
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
V E N D O S I:
1. Ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit për shqyrtimin e kërkesës së një grupi
deputetësh, për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të
Republikës së Shqipërisë në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e
zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore.
2. Ky hetim ka për qëllim njohjen si dhe verifikimin e mënyrës së ushtrimit të
kompetencave nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë lidhur me zhvillimin e
zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në përputhje me parimet kushtetuese si parimi i
ndarjes dhe balancimit të pushteteve, shtetit të së drejtës dhe demokracisë funksionale, si
dhe nxjerrjen e përgjegjësisë konkrete institucionale.
3. Objekt i punës së komisionit hetimor është:
a) Verifikimi i procedurave të ndjekura nga ana e Presidentit të Republikës së
Shqipërisë gjatë ushtrimit të kompetencave të lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e
qeverisjes vendore;
b) Hartimi i akteve si dhe efektet e tyre juridike në raport me kompetencat e
Presidentit të Republikës së Shqipërisë;
c) Pasojat e këtyre akteve në raport me institucionet e tjera të Republikës së
Shqipërisë si, Kuvendi, Këshilli i Ministrave Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, apo Gjykatat.
ç) Sjellja dhe qëndrime të caktuara të Presidentit të Republikës në raport me rolin dhe
pozitën e tij kushtetuese.
4. Komisioni hetimor parlamentar përbehet nga 11 deputetë, si më poshtë:
1.________________________________________ Kryetar
2.________________________________________ Zëvendëskryetar
3.________________________________________ Anëtar
4.________________________________________ Anëtar
5_________________________________________ Anëtar
6.________________________________________ Anëtar
7.________________________________________ Anëtar
8.________________________________________ Anëtar
9.________________________________________ Anëtar
10._______________________________________ Anëtar
11._______________________________________ Anëtar
5. Komisioni hetimor, i ngritur sipas këtij vendimi, bashkë me raportin përfundimtar i
paraqet Kuvendit në mënyrë të arsyetuar nëse ekzistojnë shkaqet për shkarkimin e
Presidentit të Republikës.
6. Komisioni e ushtron veprimtarinë e tij për një afat 3-mujor nga hyrja në fuqi e këtij
vendimi.
7.Ngarkohen Kryetari i Kuvendit që menjëherë të caktojë mjediset dhe mjetet e punës
së komisionit, si dhe personelin e nevojshëm, duke vënë në dispozicion edhe ekspertë juriste.
8.Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit që të marrë masa për zbatimin e
vendimit të Kuvendit dhe të urdhrave të Kryetarit të Kuvendit, për mbarëvajtjen e punës së
komisionit, si dhe krijimin e kushteve të nevojshme logjistike për veprimtarinë normale te tij.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Miratuar më______/______/2019
KRYETARI
GRAMOZ RUÇI