SHPËRNDAJE

Enti për Punësim shpall konkurs edhe për dy programe (masa aktive) në kuadër të Planit Aksional për Punësim për vitin 2019.

· Thirja publike për të papunësuarit për ndarjen e mjeteve të pakthyeshme për vetëpunesim për vitin 2019

· Thirrja publike për pjesëmarrje në financimin e programit të trajnimeve me kërkesë të punëdhënësit për vitin 2019

Për më shumë detaje rreth programeve mund të informoheni në linkunhttp://www.nsz.gov.rs/…/…/javni_konkursi_-_pre_evo.cid57251…

Apo tek zyrja e Entit për Punësim në Preshevë.