SHPËRNDAJE

#KONKURS PËR REGJISTRIM

PËR REGJISTRIM NË STUDIMET THEMELORE UNIVERSITARE
PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020, NË DEGËN E ARSIMIT TË UNIVERSITETIT INTERNACIONAL TË NOVI PAZARIT NË PRESHEVË

Shpallet konkurs për regjistrimin e studentëve për studimet themelore akademike në Universitetit Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë, për vitin akademik 2019/2020 me kuotat e regjistrimit për programet e studimore që janë në Universitetin Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë:

STUDIMET THEMELORE -240 ESPB:

1.FAKULTETI FILOLOGJIK
(studime themelore 4 vjeçare):
1.Gjuhë dhe letërsi serbe………………15 studentë,
2.Gjuhë dhe letërsi angleze……………30 studentë,
3.Gjuhë dhe letërsi gjermane…………30 studentë,

2.FAKULTETI I SHKENCAVE PEDAGOGJI- PSIKOLOGJI
(studeime themelore 4 vjeçare)
1.Edukator i fëmijëve parashkollor………..30 studentë
2.Psikologji………………………………………..30 studentë,

3.FAKULTETI JURIDIK
(studime themelore 4 vjeçare)
1.Juridik i përgjithshëm…………………………30 studentë,
2.Juridik i punëve të brendshme…………….30 studentë,

4.FAKULTETI EKONOMIK
(studime themelore 4 vjeçare)
1.Ekonomia e përgjithshme…………………..30 studentë,

5.FAKULTETI I INFROMATIKËS
(studime themelore 4 vjeçare)
1.Informatika……………………………………….25 studentë,

FAKULTETI I ARTEVE
Arti figurativ
Artet aplikative
Dizajn inteijeri
Kreacion i modës

KUSHTET E KONKURSIT
Të drejtën e kërkesës për regjistrim mund ta bëjnë kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme me kohëzgjatje katër vjeçare,
Dokumentet për regjistrim:

1. Diplomën dhe dëftesat e katër viteve të shkollës së mesme dhe
2. Certifikatën e lindje
3. Dy fotografi 4,5 x 3,5
4. Dëshmia e pagesës të këstit të pare të shkollarinës

AFATI I QERSHORIT PËR PRANIM:
Dorëzimi i dokumentacionit nga data 17.06.2019 deri më 01.07.2019
Regjistrimi i kandidatëve bëhet prej dates 08.07.2019 deri më 20.07.2019

AFATI I SHTATORIT PËR PRANIM:
Dorëzimi i dokumentacionit nga data 26.08.2019 deri më 20.09.2019
Regjistrimi i kandidatëve bëhet prej dates 23.09.2019 der më 30.09.2019

Ky konkurs do të publikohet në tabelën e lajmërimeve të Universitetit , medieve të shkruara dhe atyre elektronike si dhe në veb faqen zyrtare të Universitetit Internacional të Novi Pazarit.

Sekretari për shërbime të përbashkëta në UNP
Trtovac Sead, jurist i diplomuar

Mirë se vini në Universitetin Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë
Rr. 15 Nëntori bb 17523 Preshevë
E-mail: presevo@uninp.edu.rs
Tel. 069655224, 0608892036