SHPËRNDAJE

Në këtë konkurs parashihen shumë drejtime me të cilat ka në dispozicion ky tempull universitar.
Me këtë stafi i degës së Universitetit, u drejtohet të gjithë nxënësve që e kanë mbaruar me sukses shkollën e mesme me cikël të katërt të bëhen pjesë e këtij Universiteti.
Kujtojmë se tani godina e Universitetit në Preshevë i plotëson të gjitha kriteret për të gjithë studentët që do të jenë pjesë e këtij Universiteti.
Me këtë stafi i këtij Universiteti, dega në Preshevë shpallë konkurs dhe bën thirrje për t’u bërë pjesë përbërëse e këtij tempulli të diturisë universitare.
Në postimin e tyre thuhet:

KONKURS PËR REGJISTRIM
AFATI SHTATORIT

PËR VITIN AKADEMIK 2020/2021, NË DEGËN E UNIVERSITETIT INTERNACIONAL TË NOVI PAZARIT DEGA NË PRESHEVË

Shpallet konkurs për regjistrimin e studentëve për studimet themelore akademike në Universitetit Internacional të Novi Pazarit dega në Preshevë, për vitin akademik 2020/2021 me kuotat e regjistrimit për programet e studimore edhe atë:
STUDIMET THEMELORE-240 ESPB:

FAKULTETI FILOLOGJIK ( studimet themelore/ 4 vjeçare)
*GJUHË DHE LETËRSI SERBE……/ 15 studentë;
*GJUHË DHE LETËRSI ANGLEZE…../30 studentë;
*GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE ………./30 studentë;
FAKULTETI I SHKENCAVE PEDAGOGJI-PSIKOLOGJI
(studimet themelore 4 vjeçare)
*EDUKATORE I FËMIJËVE PARASHKOLLOR……/ 30 studentë;
*PSIKOLOGJI……………………………………………/ 30 studentë;
FAKULTETI JURIDIK (studimet themelore 4 vjeçare)
*JURDIK I PERGJITHSHËM………………………/ 30 studentë;
*JURIDIK I PUNËVE TË BRENDSHME…………/ 30 studentë
FAKULTETI EKONOMIK (studimet themelore 4 vjeçare)
*EKONOMI E PËRGITHSHME…………………………./ 30 studentë;
FAKULTETI I INFORMATIKËS (studimet themelore 4 vjeçare)
INFORMATIKA …………………………………………/ 30 studentë;
FAKULTETI I ARTEVE
Departamenti:
*ART FIGURATIV…………………………………………………/ 10 studentë;
*ARTET APLIKATIVE……………………………………/ 10 studentë;
KUSHTET E KONKURSIT:
Të drejtën e kërkesës për regjistrim mund ta bëjnë kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme me kohëzgjatje katër vjeçare;
DOKUMENTET PËR REGJISTRIM:
1. Diplomën dhe dëftesat e katër viteve të shkollës së mesme,
2. Certifikatën e lindjes.
AFATI I SHTATORIT PËR PRANIM
Dorëzimi i dokumentacionit nga data 01.09.2020 – 22.09.2020,
Regjistrimi i kandidatëve bëhet prej datës 28.09.2020 – 02.10.2020.
Sekretari për shërbime të përbashkëta në UNP:
Trtovac Sead, jurist i diplomuar.
Universitetin Internacional i Novi Pazarit dega në Preshevë.
Rr. Vlezërit Frashëri PN/
Tel. 069655224 E-mail: presevo@uninp.edu.rs

Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësit e studimit, klikoni në: htpps://www.uninp.edu.rs